Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zawiadamia o kolejnych konsultacjach społecznych dotyczących realizacji projektu rewitalizacyjnego pn. „Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera”, realizowanego w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015-2025”.

 

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt rewitalizacyjny wpisany na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjny Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015-2025, pn. „Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2018-2020 i dotyczy:

PROJEKT Budowa Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera
Podmiot odpowiedzialny Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej
Zakres rzeczowy projektu Przedmiotem projektu będzie stworzenie od podstaw obiektu kultury, stanowiącego główny ośrodek aktywności społecznej i kulturalnej w Suchej Beskidzkiej.

Budynek powstanie w centralnej części miasta, kilkadziesiąt metrów od jego głównej osi transportowej (ul. Mickiewicza).

Od kilku lat działki, na których zlokalizowany jest obecnie parking, przeznaczone są pod budowę Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera. Na przełomie 2014 i 2015 roku przygotowano koncepcję i dokumentacje techniczna budowy obiektu o powierzchni użytkowej ok. 2500 m2. Będzie on mieścił m.in. salę widowiskowo-kinową, bibliotekę, sale multimedialne i dydaktyczne oraz pracownie ośrodka kultury.

Realizowany Cel:

Cel szczegółowy 1. Rozbudowa i modernizacja obiektów społecznie użytecznych w obszarze rewitalizacji i jego otoczeniu

Kierunek 1. Budowa i rozbudowa infrastruktury kultury

Lokalizacja Sucha Beskidzka, skrzyżowanie ulicy Handlowej i Szczepkowskiego

 

Interesariusze konsultacji społecznych

Interesariuszami są w szczególności:

  1. Mieszkańcy obszarów rewitalizowanych;
  2. Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;
  3. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
  4. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  5. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  6. Organy władzy publicznej;
  7. Podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Spotkanie konsultacyjne w formie warsztatów projektowych odbędzie się 28.06.2017 roku o godzinie 15:00 w Bibliotece Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego, ul. Piłsudskiego 23.

W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Gminy Sucha Beskidzka, Biblioteki Suskiej oraz MOK Zamek.

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie internetowej http://rewitalizacja.sucha-beskidzka.pl.

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Miejskiego jest Andrzej Strączek, tel. 338749543.