Podstawą dla doboru metodologii jest art. 4. ust 1. Ustawy, stwierdzający, iż w celu opracowania diagnoz służących:

 • Wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • Sporządzeniu albo zmianie gminnego programu rewitalizacji,
 • Ocenie aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji.

– wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi analizy, w których wykorzystuje obiektywne i weryfikowalne mierniki i metody badawcze dostosowane do lokalnych uwarunkowań.

Dane dla analiz pozyskano z następujących źródeł:

 • Zasoby Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkie,
 • Jednostki organizacyjne Miasta (szkoły publiczne, przedszkola, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej),
 • Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej,
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie,
 • Opracowane wcześniej dokumenty planistyczne, w tym:
  • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sucha Beskidzka 2015 – 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku,
  • Plan Ograniczenia Niskiej Emisji Gminy Sucha Beskidzka.

Ponieważ dane statystyczne nie odzwierciedlają w pełni sytuacji społecznej, a zwłaszcza deficytów społecznych, pojawia się potrzeba uzupełnienia wiedzy o opinie i wnioski płynące z doświadczenia mieszkańców.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy, elementem niezbędnym dla prawidłowego opracowania uchwały Rady Miejskiej o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, dla której niniejsza analiza jest obligatoryjnym załącznikiem, jest partycypacja społeczna. Formy i terminy prowadzenia konsultacji społecznych określono w rozdziale 2 Ustawy (art. 5-7). Co ważne, Burmistrz Miasta zobligowany jest do umożliwienia mieszkańcom i pozostałym interesariuszom przekazywania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, a także w ramach przynajmniej dwóch z wymienionych form konsultacji:

 • Spotkania,
 • Debaty,
 • Warsztaty,
 • Spacery studyjne,
 • Ankiety,
 • Wywiady,
 • Wykorzystanie grup przedstawicielskich,
 • Zbieranie uwag ustnych.