Niniejszy dokument stanowi gruntowną analizę czynników społeczno-gospodarczych, a także podstawę do dalszych prac w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszarów, które winny zostać zrewitalizowane dla poprawy jakości życia mieszkańców miasta Sucha Beskidzka. W dłuższej perspektywie jest on niezbędnym etapem na drodze do opracowania gminnego programu rewitalizacji, stanowiącego podstawę działań naprawczych w obszarach dotkniętych deficytami społecznymi. Dokument jest zgodny z wymogami zawartymi w:

  • Ustawie o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 roku, zwanej dalej Ustawą.
  • Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, przyjętych w lipcu 2015 roku przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (ze zmianami z dn. 2 sierpnia 2016 r.), zwanych dalej Wytycznymi.
  • Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, zwanym dalej RPO WM 2014 – 2020.

Status prawny oraz wymogi odnośnie obszaru zdegradowanego oraz rewitalizacji podane zostały w rozdziale 3. Ustawy z dn. 9 października 2015 roku o rewitalizacji (art. 8-13). Można z niego wywieść następujące definicje:

OBSZAR ZDEGRADOWANY to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym. Ponadto w obszarze tym występuje przynajmniej jeden z deficytów: gospodarczy, środowiskowy, przestrzenno-funkcjonalny lub techniczny.

OBSZAR REWITALIZACJI wyznaczony jest jako całość lub część obszaru zdegradowanego, przy czym nie może on obejmować obszaru większego niż 20% powierzchni gminy, na którym zamieszkuje więcej niż 30% mieszkańców gminy. Niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, w tym poportowe i powydobywcze, tereny powojskowe albo pokolejowe mogą wejść w skład obszaru rewitalizacji jedynie w przypadku, gdy zaplanowane działania będą przeciwdziałały deficytom społecznym.

Zarówno obszar zdegradowany, jak i obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym nieposiadające ze sobą wspólnych granic. W tym przypadku każdy z podobszarów musi spełniać warunki określone w Ustawie – zdiagnozowane deficyty społeczne oraz deficyty w jednym z obszarów; gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym.

W dniu 29.11.2016 roku Rada Miejskiej w Suchej Beskidzki przyjęła Uchwałę Nr XXIV/187/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Sucha Beskidzka. Treść dokumentu poniżej:

Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała Nr XXIV/187/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Sucha Beskidzka
  2. Załącznik nr 1 (Mapa) do Uchwały Nr XXIV/187/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Sucha Beskidzka
  3. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Sucha Beskidzka